Privatumo ir slapukų politika

PRIVATUMO POLITIKA

Ką reiškia ši Privatumo politika?

Šioje Privatumo politikoje Jums, interneto svetainės https://www.lietuvosgalia.lt/ (toliau – Portalas) lankytojams, pateikiama informacija apie tai, kaip Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija (juridinio asmens kodas: 188609016, registruotos buveinės adresas: S. Daukanto a. 3, Vilnius, Lietuvos Respublika) (toliau – Įstaiga) tvarko Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikiate apsilankę Portale, susisiekę elektroniniu paštu.

 

Kokius Jūsų asmens duomenis Įstaiga renka ir tvarko?

Jums apsilankius Portale, susisiekus elektroniniu paštu, Įstaiga gali rinkti ir tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • inciatyvų registravimo (dalyvavimo iniciatyvose) tikslu tvarkomi šie asmens duomenys: duomenų subjekto vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefonas, pareigos juridiniame asmenyje, jei iniciatyva pateikiama juridinio asmens vardu. Asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai;
 • iniciatyvų konkursų (balsavimo) tikslu tvarkomi šie asmens duomenys: elektroninio pašto adresas. Asmens duomenys saugiai saugomi ne ilgiau nei 2 mėnesiai po konkurso pabaigos.

 

Kaip Įstaiga gauna Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis Įstaiga gali gauti:

 • iš Jūsų, kai asmens duomenis pateikiate užpildydami dalyvio anketą Portale.
 • iš asmens, kuris su Įstaiga bendradarbiauja ar vykdo kitą teisėtą veiklą Jūsų vardu. Asmuo, bet kokiu būdu teikiantis Įstaigai kito asmens duomenis, yra atsakingas už tokių duomenų teisingumą ir teisėtumą bei teisės aktų nustatyta tvarka privalo informuoti asmenis, kurių asmens duomenis teikia, apie jų asmens duomenų perdavimą mums, įskaitant duomenų perdavimo tikslus.

Kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 94/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Jūsų asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai, užtikrinant teisėtumo sąžiningumo, skaidrumo, tikslo apribojimo, duomenų kiekio mažinimo, tikslumo, saugojimo trukmės apribojimo, vientisumo ir konfidencialumo principų įgyvendinimą. Įstaiga, tiek nustatydama asmens duomenų tvarkymo priemones, tiek paties duomenų tvarkymo metu, įgyvendina tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Kam Įstaiga gali pateikti Jūsų asmens duomenis?

Įstaiga užtikrina, kad Jūsų asmens duomenys nebus teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims ar naudojami kitiems tikslams nei buvo surinkti.

Įstaiga gali pateikti Jūsų asmens duomenis asmens duomenų tvarkytojams, kurie teikia Įstaigai paslaugas (atlieka darbus), t. y. informacinių technologijų paslaugų teikėjams, kurie tvarko Jūsų asmens duomenis Įstaigos, kaip asmens duomenų valdytojo, vardu.

Asmens duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal Įstaigos nurodymus ir tik ta apimtimi, ir tiek, kiek tai yra būtina. Pasitelkdama asmens duomenų tvarkytojus, Įstaiga imasi visų reikiamų priemonių, siekdama užtikrinti, kad ir asmens duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų slaptumą.

Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami valstybės įstaigoms ir institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų jiems pavestas funkcijas.

Kitais atvejais Jūsų asmens duomenys gali būti atskleidžiami ir naudojami tik su Jūsų sutikimu.

 

Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs turite teisę:

 • pateikti rašytinį prašymą Įstaigai suteikti Jums informaciją, ar su Jumis susiję asmens duomenys yra tvarkomi, o jei tokie asmens duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir šia informacija: asmens duomenų tvarkymo tikslais; atitinkamų asmens duomenų kategorijomis; asmens duomenų gavėjais arba asmens duomenų gavėjų, kuriems buvo arba bus atskleisti Jūsų asmens duomenys, kategorijomis; kai įmanoma, numatomas asmens duomenų saugojimo laikotarpis arba, jei neįmanoma, kriterijai, taikomi tam laikotarpiui nustatyti;
 • reikalauti ištaisyti netikslius ar papildyti neišsamius su Jumis susijusius asmens duomenis;
 • reikalauti, kad Įstaiga ištrintų Jūsų asmens duomenis. Nepaisant to, ši teisė nėra absoliuti, ir ją galima pagrįsti, kai yra bent viena iš šių priežasčių: asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; Jūs nusprendėte atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai sutikimo pagrindu ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis; Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; Jūsų duomenys turi būti ištrinti, kai Įstaigai yra nustatoma prievolė tą padaryti;
 • reikalauti, kad būtų apribotas Jūsų asmens duomenų tvarkymas, kai taikomas vienas iš šių atvejų: Jūs užginčijate asmens duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį Įstaiga gali patikrinti Jūsų asmens duomenų tikslumą; Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Jūs nesutinkate, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą; Įstaigai nebereikia Jūsų asmens duomenų inciatyvų registravimo (dalyvavimo iniciatyvose) ir (ar) iniciatyvų konkursų (balsavimo) tikslais, tačiau jų reikia Jums, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus. Kai Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra apribotas, tokius Jūsų duomenis Įstaiga gali tvarkyti, išskyrus saugojimą, tik gavusi Jūsų sutikimą arba siekdama pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus ir (arba) apsaugoti Jūsų ar kito asmens teises, arba dėl viešojo intereso priežasčių;
 • atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai Jūsų sutikimo pagrindu;
 • prašyti, kad Jūsų tvarkomus asmens duomenis Įstaiga persiųstų kitam asmens duomenų valdytojui, kai tai techniškai yra įmanoma;
 • pateikti Įstaigai arba Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai skundą, jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos.

Kaip galite įgyvendinti savo teises?

Įstaigoje asmens duomenys tvarkomi ir asmens duomenų subjektų teisės įgyvendinamos  vadovaujantis Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos asmens duomenų tvarkymo tvarkos aprašu.

Siekdami įgyvendinti savo teises, prašymus, skundus ar reikalavimus pateikite Įstaigai elektroniniu paštu kanceliarija@prezidentas.lt

Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus Jums bus atsakyta raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais, stengiantis pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo. Išimtiniais atvejais, atsakymo pateikimas Jums gali būti atidėtas iki 60 dienų.

Jeigu, gavus prašymą, skundą ar reikalavimą, Įstaigai kils įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, Įstaiga turės teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento ir (ar) teisės aktų nustatyta tvarka ir (ar) elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinti savo asmens tapatybę.

Jei Įstaiga nesugebės suteikti Jums reikiamos informacijos ir (ar) Jūs turėsite pretenzijų dėl to, kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, pateikdami skundą.

Kaip Įstaiga informuos apie Privatumo politikos pakeitimus?

Įstaiga turi teisę prireikus atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo Portale dienos.

Atnaujinusi Privatumo politiką, Įstaiga informuos Jus apie, Įstaigos nuomone, esminius pakeitimus, paskelbdama juos Portale. Apačioje nurodoma „Atnaujinimo data“, kuri leidžia Jums sužinoti, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.

Kaip su Įstaiga susisiekti?

Jei turite klausimų, susijusių su šios Privatumo politikos sąlygomis, maloniai prašome su Įstaiga susisiekti elektroniniu paštu kanceliarija@prezidentas.lt

Atnaujinimo data: 2021-04-20

 • vytis
Lietuvos Respublikos Prezidentas
Gitanas Nausėda
© 2024 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos.
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius tel. +37069842639, el. paštas: aurika.grozova@prezidentas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 188609016